Akcje – poznajcie ważne informacje o tych papierach wartościowym

Wiele osób inwestuje w akcje, wiele też dopiero zamierza rozpocząć swoją przygodę na giełdzie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że na zakupie, ale i sprzedaży można zarobić, choć można i stracić. Dziś przedstawimy Wam najważniejsze informacje o tym instrumencie finansowym.

Czym są akcje?

Aby rozpocząć inwestowanie akcje, trzeba zrozumieć, czym właściwie są. To papiery wartościowe, które należą do grupy udziałowych instrumentów finansowych. Oznacza to, że kupując akcje, np. danej spółki inwestor staje się jej współwłaścicielem, oczywiście w określonym stopniu zależnym od ilości posiadanych akcji. Te, które są wprowadzane na rynek są emitowane, a to oznacza, że mają zdolność prawną. Należą więc do spółek akcyjnych, ale też spółek komandytowo-akcyjnych. Kupujący staje się więc akcjonariuszem. Wprowadza się je na rynek po to, by dana spółka zyskała określony kapitał. Dzięki zyskom można stawiać na rozwój, utrzymać płynność, ale też po prostu zwiększyć swoje przychody. Te narzędzia finansowe kupuje się i sprzedaje na specjalnym rynku finansowym, którym jest giełda. Trzeba jeszcze wiedzieć, że nie każda spółka może emitować akcje. Aby tak się stało, musi uzyskać zgodę komisji nadzoru finansowego. Musi przedstawić więc prospekt emisyjny. Jest to niezwykle istotny dokument, w którym znajdują się informacje dotyczące ilości sprzedawanych akcji, ceny jednostkowej, czy też samej ich wartości. Dopiero po pozytywnej decyzji KNF te papiery wartościowe można wprowadzić na giełdę, gdzie następuje ich sprzedaż.

Prawa dla posiadaczy akcji giełdowych

Zakup akcji odbywa się za pomocą i pośrednictwem domów maklerskich, przy czym muszą one zostać zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. W takiej placówce można założyć rachunek inwestycyjny, a następnie inwestor może kupować akcje i może to robić samodzielnie albo korzystać z pomocy maklera. Każda akcja giełdowa ma dwa prawa. Pierwszym z nich jest prawo majątkowe, a drugim niemajątkowe. Do praw o charakterze majątkowym zalicza się prawo do dywidendy, do udziału w masie upadłościowej. Dzięki temu w razie likwidacji spółki akcjonariusze mogą przynajmniej w jakiejś części odzyskać zainwestowane pieniądze. Jeżeli chodzi o prawo niemajątkowe, to trzeba wiedzieć, że odnosi się ono do możliwości zarówno posiadania, jak i zabierania głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz ma więc wpływ na decyzje, które są podejmowane w danej spółce.

Czym różnią się akcje od obligacji?

Skoro już wiecie już, czym są akcje, to czas poznać definicję obligacji. Są to także papiery wartościowe, które posiadają charakter dłużny. Ich emitent staje się wierzycielem czy to osoby, czy instytucji, która zakupuje ten instrument. Oznacza to, że sprzedający ma konkretne środki, które może wykorzystać do czasu, gdy upłynie okres wykupu. Trzeba wiedzieć, że akcje i obligacje znacznie się od siebie jednak różnią. Obligacje można kupić samodzielnie w placówkach bankowych czy na stronach internetowych. Nie trzeba korzystać z usług domu maklerskiego. Różnicę stanowi też zakres uprawnień. Otóż akcjonariusz ma wpływ na podejmowane decyzje podczas walnego zgromadzenia, jednocześnie posiada też prawo do dywidendy. Posiadacz obligacji czyli obligatariusz nie może ingerować w działanie podmiotu, od którego zakupił obligacje. Po upływie określonego czasu otrzymuje zwrot zainwestowanych środków oraz określone odsetki.